Aktualności

III ustawa deregulacyjna

III ustawa deregulacyjna wprowadza przepisy, które powinny przede wszystkim poprawić płynność finansową przedsiębiorców, ograniczyć zatory płatnicze oraz zwiększyć dyscyplinę płatniczą między przedsiębiorcami, m.in. obowiązek dokonania korekty kosztów uzyskania przychodów w przypadku nieuregulowania kwoty wynikającej z faktury lub innego dokumentu w ciągu 30 dni od daty upływu terminu płatności ustalonego przez strony (w przypadku gdy termin płatności jest dłuższy niż 60 dni - nieuregulowanie jej w ciągu 90 dni od dnia zaliczenia kwoty wynikającej z faktury lub innego dokumentu do kosztów uzyskania przychodu).

więcej w Strefie Klienta.

PRACA DLA PRAWNIKA Z JĘZ. FRANCUSKIM

Kancelaria poszukuje prawnika (absolwenta lub aplikanta radcowskiego) z dobrą znajomością języka francuskego

więcej »

Zmiany w Kodeksie Pracy

Dnia 1 stycznia 2012 weszła w życie kolejna nowelizacja Kodeksu Pracy.

Zmiany w prawie pracy, wprowadzone powyższą nowelizacją, są przede wszystkim skutkiem wejścia w życie dwóch ustaw:

  • ustawy z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców oraz
  • ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Zaznaczyć należy, że utraciła moc ustawa antykryzysowa, która modyfikowała niektóre przepisy prawa pracy.

Więcej w Strefie Klienta.

Zmiany w KPC

Dnia 2 listopada 2011 r. ogłoszona została uchwalona w dniu 16 września 2011 r. ustawa o zmianie kodeksu postępowania cywilnego (KPC). Ustawa ta wprowadza obszerną, liczącą blisko 150 zmian, nowelizację KPC. Zmiany wprowadzone powyższą ustawą wejdą w życie po półrocznym vacatio legis, tj. w dniu 3 maja 2012 r. Najważniejszą ze zmian jest likwidacja postępowania odrębnego w sprawach gospodarczych. Zmiany mają na celu przede wszystkim usprawnienie i przyspieszenie przeprowadzania postępowania sądowego.

Więcej w Strefie Klienta.

Nowelizacja przepisów dot. podziału i łączenia spółek handlowych

Art. 505 k.s.h. w nowym brzmieniu umożliwia udostępnianie wspólnikom dokumentacji związanej z procesem łączenia się spółek drogą elektroniczną (istnieje także możliwość przesyłania odpisów dokumentów w taki sposób). Ponadto w razie bezpłatnego udostępnienia dokumentów na stronie internetowej, nie później niż na miesiąc przed dniem rozpoczęcia zgromadzenia wspólników/walnego zgromadzenia, na którym ma być powzięta uchwała o połączeniu nieprzerwanie do dnia zakończenia zgromadzenia, spółka jest zwolniona od udostępniania tych dokumentów w swoim lokalu.

więcej w Strefie Klienta.

Zmiany dotyczące spółek w 2011 r.

Zmiany wprowadzone w 2011 r. do Kodeksu spółek handlowych (k.s.h.) dotyczyły wprawdzie zróżnicowanych zagadnień, ale ich wspólnym mianownikiem jest chęć ułatwiania prowadzenia działalności gospodarczej i uelastycznienia prawnych form jej wykonywania. Najważniejsze zmiany to:

1/możliwość zawarcia umowy spółki za pomocą systemu teleinformatycznego;

2/ możliwość przekształcenia przedsiębiorstwa osoby fizycznej w jednoosobową spółkę kapitałową;

3/ zmiany w przepisach przewidujących odpowiedzialność karną;

4/ ograniczenie obowiązków sprawozdawczych spółki;

5/ zmiana wysokości opłat za wpis do Krajowego Rejestru Sądowego

Pełna informacja prawna w Strefie Klienta.

Konferencja naukowa z udziałem Kancelarii

W dniach 13-14 maja 2011 r. w Krakowie odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa Szanse w farmakoterapii wyzwaniem dla ustawodawcy? Prawne aspekty rozwoju badań klinicznych. Na konferencji Kancelarię reprezentował  dr Rafał Szczęsny, który w panelu eksperckim wygłosił referat pt. Badania kliniczne a zasady etyki lekarskiej - wybrane aspekty prawne.

Zmiany w hipotece

Dnia 20 lutego 2011 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 6 lipca 2009 o księgach wieczystych i hipotece, która została uchwalona w dniu 26 czerwca 2009 r.

Główną zmianą wprowadzoną w życie jest skreślenie całego rozdziału dotyczącego hipoteki kaucyjnej. Zmianą, która również wymaga odnotowania, jest wprowadzenie możliwości zabezpieczenia jedną hipoteką kilku wierzytelności i to niejednolitych rodzajowo, jednak przysługujących jednemu wierzycielowi. Więcej w Strefie Klienta.

Godziny nadliczbowe w zadaniowym czasie pracy

Zgodnie z art. 140 k.p. pracodawca w przypadkach uzasadnionych rodzajem pracy lub jej organizacji czy miejscem wykonywania pracy może zastosować w stosunku do pracownika zadaniowy czas pracy. Oznacza to, że w porozumieniu z pracownikiem pracodawca ustala czas niezbędny do wykonania powierzonych zadań. Należy jednak przy tym zaznaczyć, iż pracodawca musi przy tym uwzględnić normy czasu pracy przewidziane w art. 129 k.p. tj. dobowy wymiar czasu pracy oraz tygodniowy wymiar czasu pracy.

Więcej w Strefie Klienta

Kodeks dobrych praktyk w najmie wielkopowierzchniowym

Projekt wskazuje na ogólne założenia jakie powinny znaleźć odzwierciedlenie w postanowieniach ramowych umów najmu. Dotyczą one m. in. tzw. service charges – kosztów wynikających z eksploatacji i utrzymania obiektu i zasad ich rozliczania. PRCH Retailers Club stoi na stanowisku, że w związku z otwartym charakterem katalogu tych kosztów (obejmujących opłaty  publicznoprawne, opłaty za media, usługi serwisowe, koszty administracji) należy precyzyjnie określić pewne wyłączenia.

więcej w Strefie Klienta.

  <  1 2 3 4 5  >