Zakres usług

Nasze usługi obejmują wszelkie aspekty działalności i funkcjonowania przedsiębiorców.

Biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenia oraz potrzeby naszych Klientów proponujemy usługi w szczególności w zakresie:

 • Prawa spółek, w tym przejęcia i fuzje również w obrocie międzynarodowym (uwzględniając: prawo francuskie, prawo amerykańskie, prawo krajów Beneluxu) oraz organizacji nadzoru właścicielskiego
 • Prawa handlowego, w tym opiniowanie i redagowanie umów (także w obrocie międzynarodowym)
 • Prawa administracyjnego, w tym reprezentowanie przed organami administracji publicznej jak również przed WSA i NSA
 • Prawa inwestycji budowlanych
 • Prawa obrotu nieruchomościami
 • Prawa podatkowego, zwłaszcza podatku od nieruchomości
 • Prawa autorskiego, własności przemysłowej oraz konkurencji (w tym reklamy)
 • Publicznego prawa gospodarczego, w tym prawa farmaceutycznego, prawa żywnościowego, prawa pocztowego, prawa zamówień publicznych
 • Polubownego i sądowego dochodzenia wierzytelności, w tym odszkodowań
 • PRZYGOTOWANIA WNIOSKU RESTRYKTURYZACYJNEGO DLA PRZEDSIĘBIORCY Z PROBLEMAMI PŁATNICZYMI
 • Prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
 • Udziału i reprezentowania w negocjacjach (także wobec kontrahentów zagranicznych)
 • Doradztwa prawnego, w tym również wykonywanie due diligence
 • Organizacji szkoleń.

 

Świadczymy usługi prawne na rzecz podmiotów mających siedzibę w Krakowie, jak również w Warszawie i innych miastach Polski oraz we Francji i krajach Beneluxu. Kancelaria posiada bogate doświadczenie w zakresie przedmiotowym opisanym wyżej i realizowała w praktyce szereg projektów z tego zakresu.

 

Zasady świadczenia usług:

Każdy Klient obsługiwany jest przez jednego wyznaczonego radcę prawnego lub aplikanta.

Usługi prawne świadczone są w Kancelarii w godzinach otwarcia, w siedzibie Klienta (w zależności od umowy), lub w razie konieczności w miejscu i czasie wyznaczonym przez Klienta lub wynikającym ze specyfiki danego zlecenia. Klient, który podpisze z Kancelarią umowę o świadczenie usług ma także możliwość kontaktu z pracownikami Kancelarii i uzyskania porady telefonicznej. Kontakt z klientem możliwy jest także przy wykorzystaniu poczty elektronicznej i/lub poprzez udostępnienie plików na serwerze Kancelarii z zachowaniem bezpieczeństwa danych.

Na życzenie Klienta dostarczamy informacje o aktualnie obowiązujących przepisach, orzecznictwie oraz zmianach w stanie prawnym w interesującej Klienta dziedzinie. W ramach naszych usług stali Klienci mają dostęp do interesujących informacji prawnych po zalogowaniu się na naszej stronie internetowej.

W celu zapewnienia ciągłości świadczenia usług w razie choroby, urlopu lub nieobecności wyznaczonego radcy prawnego lub aplikanta, wszystkie prowadzone przez niego sprawy znane są jego asystentom. Bardziej złożone sprawy są traktowane ze szczególną uwagą ze strony całej Kancelarii.

Kancelaria zapewnia swoim Klientom reprezentację przed sądami cywilnymi, administracyjnymi i powszechnymi, sądami polubownymi, ale zawsze dąży do przedsądowego rozwiązania problemu, aby zminimalizować związane z takimi postępowaniami koszty oraz niejednokrotnie długi okres oczekiwania na zakończenie sprawy.