Ustawa krajobrazowa od 11.09.2015-opłata reklamowa!

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw  w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (dalej zwana: „ustawa krajobrazowa”) została podpisana przez Prezydenta w dniu 15 maja 2015 r. i ogłoszona. Akt prawny wejdzie w życie po trzech miesiącach od dnia ogłoszenia, tj. 11 września 2015 r.. Wspomniana ustawa dokonuje zmian w wielu ustawach, m.in. w  ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (gdzie w szczególności zmieniono definicję reklamy, dopuszczono reklamę poza obszarem zabudowanym jedynie na parkingach i miejscach obsługi podróżnych, ustalono zasady reklamy świetlnej – nowy art. 42a), w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (gdzie w szczególności wprowadzono tzw. opłatę reklamową, o czym będzie mowa niżej), w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (m.in. nowa definicja budowli), w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (m.in. prawo rady gminy do uchwalenia zasad i warunków sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, prawo wójta, burmistrza, prezydenta miasta do nakładania kar pieniężnych za nieprzestrzeganie tych zasad, obowiązek sporządzania dla obszarów województw raz na 20 lat tzw. audytów krajobrazowych), czy w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (m.in. wprowadzenie lub zmiana definicji: osi widokowej, przedpola ekspozycji, punktu widokowego, walorów krajobrazowych, wprowadzenie możliwości wyznaczania przez sejmiki województw na obszarze chronionego krajobrazu stref ochrony krajobrazu).

Szczegółowe rozwiązania zawarte w ww. ustawie opisano szerzej informacji umieszczonej dla stałych klientów w Strefie Klienta.