Przegląd zmian

1.  Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 443)

 

Celem ustawy jest uproszczenie i przyspieszenie procedury uzyskiwania zgody na budowę, a także zniesienie wymogu uzyskiwania zgody na budowę odnośnie pewnych kategorii obiektów.

 

Ustawa znosi wymóg uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na budowę lub przebudowę jednorodzinnych budynków mieszkalnych, o ile ich obszar oddziaływania w całości mieści się na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane. Pozwolenia na budowę nie wymagają również m.in. wolno stojące garaże, ganki, parterowe domki letniskowe i budynki handlowe lub usługowe do 35 m2, szamba do 10 m3, baseny i oczka wodne do 50 m2. Nie będzie też konieczności uzyskania pozwolenia na budowę lub rozbudowę wszystkich instalacji, z wyjątkiem gazowych oraz sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1kV, a także sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i telekomunikacyjnych. Pozwolenia na budowę wymagają jednak w dalszym ciągu wszelkie roboty budowlane wykonywane na obiektach wpisanych do rejestru zabytków lub na obszarze wpisanym do tego rejestru.

 

 

Od wejścia w życie nowelizacji wystarczające będzie zgłoszenie ww. inwestycji wraz z dołączonym projektem budowlanym i odpowiednimi dokumentami wymaganymi w trybie pozwolenia na budowę. Starosta ma 30 dni na sprzeciw. W przypadku braku sprzeciwu w tym terminie, roboty budowlane mogą zostać rozpoczęte.

 

Nowelizacja nie wyklucza jednak działania inwestora wg starych zasad. Zamiast zgłoszenia może on wybrać przeprowadzenie postępowania o uzyskanie pozwolenia. Jeśli będzie jedyną stroną postępowania, może zacząć roboty budowlane bez oczekiwania na uprawomocnienie decyzji administracyjnej. Ustawa zmobilizuje urzędy do szybkiego działania, gdyż wprowadza 14-dniowy termin na wezwanie inwestora do uzupełnienia braków formalnych wniosku o pozwolenie na budowę (wcześniej termin ten nie był określony).

 

Ustawa zniosła również wymóg uzyskiwania przez inwestora oświadczeń właściwego zarządcy drogi o możliwości dostępu do drogi publicznej (nie dotyczy to jednak dróg krajowych i wojewódzkich).

 

Poszerzony został katalog obiektów budowlanych oddawanych do użytku na podstawie zawiadomienia o zakończeniu budowy o: warsztaty rzemieślnicze, stacje obsługi pojazdów, myjnie samochodowe, garaże na nie więcej niż pięć stanowisk, obiekty magazynowe, niektóre budynki kolejowe, place składowe, postojowe i parkingi oraz stawy rybne, a także wały przeciwpowodziowe, jazy, opaski i ostrogi brzegowe oraz rowy melioracyjne. Administracja ma 14 dni na sprzeciw.

 

Skrócono czas tzw. milczącej zgody administracji na użytkowanie zgłoszonego obiektu  z 21 do 14 dni.

 

Zniesiony został również obowiązek obligatoryjnego dołączania do projektu budowlanego oświadczeń o zapewnieniu energii, wody, ciepła, gazu i odbiorze ścieków oraz o warunkach przyłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, cieplnej, gazowej, elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej.

 

Nowelizacja przewiduje również wniosek o umorzenie lub rozłożenie na raty opłaty legalizacyjnej za dokonanie samowoli budowlanej, jednak jedynie w przypadkach wyjątkowych i uzasadnionych losowo.

 

Ustawa została ogłoszona 27 marca 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 443). Ustawa ta wchodzi w życie po 3 miesiącach od ogłoszenia, z jednym wyjątkiem.

 

 

2.  Ustawa z dnia 16 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 251)

 

Zmiany w ustawie PIT są związane z dwoma wyrokami Trybunału Konstytucyjnego, które kwestionowały niejednoznaczne przepisy dające możliwość podejmowania arbitralnych decyzji przez organy podatkowe wobec podatnika.

 

Ustawa wprowadziła kategorie przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach oraz przychodów pochodzących ze źródeł nieujawnionych.

 

Do przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach ustawa zalicza przychody ze źródła ujawnionego przez podatnika, ale w nieprawidłowej wysokości.

 

Przychodami pochodzącymi ze źródeł nieujawnionych są natomiast przychody pochodzące ze źródeł niewskazanych przez podatnika i nieustalonych przez organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej. Dotyczyć to może np. sytuacji, gdy podatnik zakupi nieruchomość bez wskazania przychodów, które pozwoliłyby na sfinansowanie tego wydatku.

 

Termin przedawnienia ww. przychodów będzie wynosił 5 lat od końca roku, w którym powstał obowiązek opłacenia podatku, z kolei datą powstania obowiązku podatkowego w zakresie ww. przychodów będzie ostatni dzień roku podatkowego, w którym powstał przychód w kwocie odpowiadającej nadwyżce wydatków nad przychodami.

 

Podstawą opodatkowania przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach i przychodów pochodzących ze źródeł nieujawnionych jest w danym roku podatkowym przychód odpowiadający kwocie nadwyżki poniesionych wydatków nad przychodami opodatkowanymi lub nieopodatkowanymi. Gdy w roku podatkowym wystąpią dwie lub więcej nadwyżek, podstawa ulega skumulowaniu. Zastosowanie nadal będzie miała sankcja w postaci zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 75% podstawy opodatkowania.

 

Ciężar dostarczenia dowodów w postępowaniu dotyczącym nieujawnionych przychodów będzie spadał na podatnika, przy czym nie będzie on musiał wykazywać dochodów znanych urzędowi lub możliwych do ustalenia przez organ na podstawie posiadanej przez niego ewidencji, posiadanych rejestrów, a także rejestrów publicznych, którymi dysponują inne podmioty publiczne.

 

Nowelizacja chroni jednak podatników poprzez nakazanie organom podatkowym, aby w pierwszej kolejności ustaliły źródło pochodzenia przychodów i obciążyły je podatkiem dochodowym innym niż według stawki sankcyjnej albo podatkami wynikającymi z innych ustaw. Dopiero w braku możliwości zastosowania innych podatków, organ zastosuje stawkę 75% podstawy opodatkowania.

 

Ustawa ma wejść w życie z dniem l stycznia 2016 r., z wyjątkiem art. 4, który ma zacząć obowiązywać z dniem 28 lutego 2015 r. (przepis dot. okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego z tytułu opodatkowania dochodu nieznajdującego pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzącego ze źródeł nieujawnionych).

 

 

3.  Ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny  oraz niektórych innych ustaw

 

Ustawa dotyczy zmiany przepisów o odpowiedzialności spadkobierców za długi spadkowe polegającej na wprowadzeniu zasady odpowiedzialności z tzw. dobrodziejstwa inwentarza w miejsce obowiązującej obecnie zasady odpowiedzialności nieograniczonej w przypadku braku złożenia oświadczenia o odmowie przyjęcia spadku w terminie 6 miesięcy.

 

Ustawa poszerza również krąg osób, które mogą występować w charakterze pełnomocnika. Od wejścia w życie ustawy, pełnomocnikiem będzie mógł być również wstępny.

 

Zmiany zajdą również w przepisach dotyczących zabezpieczenia spadku i sporządzenia spisu inwentarza.

 

Ustawa wejdzie w życie 6 miesięcy po jej ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw. Ogłoszenie jeszcze nie nastąpiło.

 

4.  Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych

 

Ustawa wprowadza zmiany mające na celu dostosowanie przepisów o podatku od towarów i usług do prawa unijnego wynikającego z wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE - w szczególności dotyczy to metod służących odliczaniu VAT w odniesieniu do towarów i usług wykorzystywanych do celów mieszanych.

 

Ustawa rozszerza katalog produktów, wobec których stosuje się metodę tzw. odwrotnego obciążenia VAT, na podstawie której podatek ten rozlicza nabywca, a nie sprzedawca o m. in. : niektóre postacie złota, kolejne towary ze stali oraz o elektronikę użytkową, w szczególności o telefony komórkowe, komputery przenośne i konsole do gier.

 

W związku z powyższym, zmianie ulegają również obowiązki zamawiającego i wykonawcy określone w Prawie zamówień publicznych, w przypadku oferty, która powoduje po stronie zamawiającego powstanie obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.

Ustawa ma wejść w życie z dniem 1 lipca 2015 r., z wyjątkiem niektórych regulacji, m.in. dotyczących zmian w opodatkowaniu sprzętu przeciwpożarowego, które mają zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2016 r.

 

5.  Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji

 

Ustawa tworzy mechanizmy racjonalizujące wpływ spraw do komorników poprzez ustalenie maksymalnej liczby spraw przyjmowanych przez kancelarie komornicze. Zmiany te mają zwiększyć szanse skutecznej i sprawnej egzekucji.

 

Ustawa ustala dwa dodatkowe progi. Jeden blokuje przyjmowanie kolejnych zleceń, jeśli do komornika wpłynie w danym roku ponad 5 tys. spraw, a skuteczność w zakresie prowadzonych przez niego egzekucji w roku poprzednim nie przekroczy 35%. Drugi natomiast dotyczy sytuacji, gdy w danym roku wpłynie do komornika ponad 10 tys. spraw.

 

Ustawa wchodzi w życie 6 miesięcy po publikacji, z wyjątkiem przepisu ustanawiającego próg 10 tys. spraw, który wchodzi w życie 9 miesięcy po ogłoszeniu. Ustawa nie została jeszcze ogłoszona.

 

6.  Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

 

Ustawa wprowadza wiele zmian w dotychczasowej regulacji. Jedną z nich jest poszerzenie kompetencji referendarzy sądowych oraz określenie trybu i sposobu wydawania przez nich zarządzeń.

 

Ustawa zrównuje uprawnienia doradców podatkowych i rzeczników patentowych z uprawnieniami adwokatów i radców prawnych w zakresie wnoszenia skarg kasacyjnych i uprawnień procesowych.

 

Dostosowując ustawę do wymogów unijnych, wprowadzono możliwość zawieszenia postępowania z urzędu, w przypadku gdy rozstrzygnięcie sprawy zależy od innego toczącego się postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

 

Jedną z ważniejszych zmian jest umożliwienie sądom administracyjnym merytorycznego orzekania w określonych przypadkach, a nie tylko ograniczania się do uchylenia zaskarżonego aktu. Od wejścia w życie ustawy, sądy będą miały możliwości zasądzenia od organu wydającego decyzję na rzecz skarżącego sumy pieniężnej jako zadośćuczynienia za niewykonanie wyroku.

 

Ustawa wprowadza też zmiany w przepisach dot. skargi kasacyjnej. Oprócz tego ustawa precyzuje podstawy skargi na pisemne interpretacje przepisów prawa podatkowego.

 

Ustawa wchodzi w życie 3 miesiące po ogłoszeniu. Ogłoszenie ustawy jeszcze nie nastąpiło.

 

 

  1. 7.   Przedstawiony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw

 

W projekcie zaproponowano zastosowanie w praktyce zasady in dubio pro tributario, która oznacza, że w razie wątpliwości urząd podejmujący decyzję lub sąd wydający wyrok mają obowiązek orzec na korzyść podatnika.

 

W projekcie ustawy proponuje się określenie maksymalnego okresu, o jaki może zostać przedłużony termin przedawnienia zobowiązania podatkowego w związku z zawieszeniem lub przerwaniem jego biegu. Nie powinien być dłuższy niż 3 lata, co oznacza, że niezależnie od działania organów podatkowych zobowiązanie przedawni się nie później niż po 8 latach. Postuluje się również ograniczenie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji nieostatecznej.

 

W projekcie zaproponowano m. in. wprowadzenie fakultatywności składania uzasadnienia do korekty deklaracji podatkowej; włączenie do przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej istniejących już przepisów Ordynacji podatkowej umożliwiających przeprowadzenie kontroli w miejscu prowadzenia ksiąg oraz propozycję rezygnacji z czynności administracyjnych, jeśli ich koszty przewyższają kwotę, której mają dotyczyć.

 

Obecnie wciąż trwają prace Sejmu nad projektem ustawy.