Zbywanie nieruchomości rolnych

W dniu 14 kwietnia 2016 r. Senat przyjął Ustawę o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw, wprowadzając siedem poprawek do przedłożonego przez Sejm projektu. Nowa ustawa przewiduje istotne ograniczenie w obrocie nieruchomościami rolnymi. Ustawa obecnie (tj. 14 kwietnia 2016 r.) czeka na podpis Prezydenta. Zgodnie z treścią przyjętego przez Senat projektu, ustawa wejdzie w życie dnia 30 kwietnia 2016 r.

Zgodnie z obecnym brzmieniem art. 3 ust. 4 Ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. 2003 nr 64 poz. 592 wraz z późn. zm.) Agencji Nieruchomości Rolnych przysługuje prawo pierwokupu (lub wykupu) nieruchomości rolnej jeżeli przedmiotem przeniesienia jest nieruchomość o powierzchni nie mniejszej niż 5 ha. Stosownie do treści ww. przepisu w zmienionym przez nową ustawę brzmieniu, Agencji Nieruchomości Rolnych będzie przysługiwało prawo pierwokupu nieruchomości rolnej, o powierzchni nie mniejszej niż 0,3 ha. Omawiana ustawa przewiduje istotne ograniczenia w zbywaniu nieruchomości rolnych.

Szczegółowe informacje przedstawimy naszym Klietom na ich prośbę.