Aktualności

PRACA DLA PRAWNIKA Z JĘZ. FRANCUSKIM

Kancelaria poszukuje prawnika (absolwenta lub aplikanta radcowskiego) z dobrą znajomością języka francuskego

więcej »

Zmiany w Kodeksie Pracy

Dnia 1 stycznia 2012 weszła w życie kolejna nowelizacja Kodeksu Pracy.

Zmiany w prawie pracy, wprowadzone powyższą nowelizacją, są przede wszystkim skutkiem wejścia w życie dwóch ustaw:

  • ustawy z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców oraz
  • ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Zaznaczyć należy, że utraciła moc ustawa antykryzysowa, która modyfikowała niektóre przepisy prawa pracy.

Więcej w Strefie Klienta.

Zmiany w KPC

Dnia 2 listopada 2011 r. ogłoszona została uchwalona w dniu 16 września 2011 r. ustawa o zmianie kodeksu postępowania cywilnego (KPC). Ustawa ta wprowadza obszerną, liczącą blisko 150 zmian, nowelizację KPC. Zmiany wprowadzone powyższą ustawą wejdą w życie po półrocznym vacatio legis, tj. w dniu 3 maja 2012 r. Najważniejszą ze zmian jest likwidacja postępowania odrębnego w sprawach gospodarczych. Zmiany mają na celu przede wszystkim usprawnienie i przyspieszenie przeprowadzania postępowania sądowego.

Więcej w Strefie Klienta.

Nowelizacja przepisów dot. podziału i łączenia spółek handlowych

Art. 505 k.s.h. w nowym brzmieniu umożliwia udostępnianie wspólnikom dokumentacji związanej z procesem łączenia się spółek drogą elektroniczną (istnieje także możliwość przesyłania odpisów dokumentów w taki sposób). Ponadto w razie bezpłatnego udostępnienia dokumentów na stronie internetowej, nie później niż na miesiąc przed dniem rozpoczęcia zgromadzenia wspólników/walnego zgromadzenia, na którym ma być powzięta uchwała o połączeniu nieprzerwanie do dnia zakończenia zgromadzenia, spółka jest zwolniona od udostępniania tych dokumentów w swoim lokalu.

więcej w Strefie Klienta.

Zmiany dotyczące spółek w 2011 r.

Zmiany wprowadzone w 2011 r. do Kodeksu spółek handlowych (k.s.h.) dotyczyły wprawdzie zróżnicowanych zagadnień, ale ich wspólnym mianownikiem jest chęć ułatwiania prowadzenia działalności gospodarczej i uelastycznienia prawnych form jej wykonywania. Najważniejsze zmiany to:

1/możliwość zawarcia umowy spółki za pomocą systemu teleinformatycznego;

2/ możliwość przekształcenia przedsiębiorstwa osoby fizycznej w jednoosobową spółkę kapitałową;

3/ zmiany w przepisach przewidujących odpowiedzialność karną;

4/ ograniczenie obowiązków sprawozdawczych spółki;

5/ zmiana wysokości opłat za wpis do Krajowego Rejestru Sądowego

Pełna informacja prawna w Strefie Klienta.

Konferencja naukowa z udziałem Kancelarii

W dniach 13-14 maja 2011 r. w Krakowie odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa Szanse w farmakoterapii wyzwaniem dla ustawodawcy? Prawne aspekty rozwoju badań klinicznych. Na konferencji Kancelarię reprezentował  dr Rafał Szczęsny, który w panelu eksperckim wygłosił referat pt. Badania kliniczne a zasady etyki lekarskiej - wybrane aspekty prawne.

Zmiany w hipotece

Dnia 20 lutego 2011 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 6 lipca 2009 o księgach wieczystych i hipotece, która została uchwalona w dniu 26 czerwca 2009 r.

Główną zmianą wprowadzoną w życie jest skreślenie całego rozdziału dotyczącego hipoteki kaucyjnej. Zmianą, która również wymaga odnotowania, jest wprowadzenie możliwości zabezpieczenia jedną hipoteką kilku wierzytelności i to niejednolitych rodzajowo, jednak przysługujących jednemu wierzycielowi. Więcej w Strefie Klienta.

Godziny nadliczbowe w zadaniowym czasie pracy

Zgodnie z art. 140 k.p. pracodawca w przypadkach uzasadnionych rodzajem pracy lub jej organizacji czy miejscem wykonywania pracy może zastosować w stosunku do pracownika zadaniowy czas pracy. Oznacza to, że w porozumieniu z pracownikiem pracodawca ustala czas niezbędny do wykonania powierzonych zadań. Należy jednak przy tym zaznaczyć, iż pracodawca musi przy tym uwzględnić normy czasu pracy przewidziane w art. 129 k.p. tj. dobowy wymiar czasu pracy oraz tygodniowy wymiar czasu pracy.

Więcej w Strefie Klienta

Kodeks dobrych praktyk w najmie wielkopowierzchniowym

Projekt wskazuje na ogólne założenia jakie powinny znaleźć odzwierciedlenie w postanowieniach ramowych umów najmu. Dotyczą one m. in. tzw. service charges – kosztów wynikających z eksploatacji i utrzymania obiektu i zasad ich rozliczania. PRCH Retailers Club stoi na stanowisku, że w związku z otwartym charakterem katalogu tych kosztów (obejmujących opłaty  publicznoprawne, opłaty za media, usługi serwisowe, koszty administracji) należy precyzyjnie określić pewne wyłączenia.

więcej w Strefie Klienta.

Konsekwencje braku ogłoszenia sprawozdania finansowego

Stosownie do art. 79 pkt. 3 ustawy o rachunkowości, kto nie składa sprawozdania finansowego do ogłoszenia wbrew przepisom ustawy, podlega karze grzywny, a nawet karze ograniczenia wolności.

Więcej w Strefie Klienta.

  <  1 2 3 4 5 6  >