Aktualności

Zmiany dotyczące spółek w 2011 r.

Zmiany wprowadzone w 2011 r. do Kodeksu spółek handlowych (k.s.h.) dotyczyły wprawdzie zróżnicowanych zagadnień, ale ich wspólnym mianownikiem jest chęć ułatwiania prowadzenia działalności gospodarczej i uelastycznienia prawnych form jej wykonywania. Najważniejsze zmiany to:

1/możliwość zawarcia umowy spółki za pomocą systemu teleinformatycznego;

2/ możliwość przekształcenia przedsiębiorstwa osoby fizycznej w jednoosobową spółkę kapitałową;

3/ zmiany w przepisach przewidujących odpowiedzialność karną;

4/ ograniczenie obowiązków sprawozdawczych spółki;

5/ zmiana wysokości opłat za wpis do Krajowego Rejestru Sądowego

Pełna informacja prawna w Strefie Klienta.

Konferencja naukowa z udziałem Kancelarii

W dniach 13-14 maja 2011 r. w Krakowie odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa Szanse w farmakoterapii wyzwaniem dla ustawodawcy? Prawne aspekty rozwoju badań klinicznych. Na konferencji Kancelarię reprezentował  dr Rafał Szczęsny, który w panelu eksperckim wygłosił referat pt. Badania kliniczne a zasady etyki lekarskiej - wybrane aspekty prawne.

Zmiany w hipotece

Dnia 20 lutego 2011 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 6 lipca 2009 o księgach wieczystych i hipotece, która została uchwalona w dniu 26 czerwca 2009 r.

Główną zmianą wprowadzoną w życie jest skreślenie całego rozdziału dotyczącego hipoteki kaucyjnej. Zmianą, która również wymaga odnotowania, jest wprowadzenie możliwości zabezpieczenia jedną hipoteką kilku wierzytelności i to niejednolitych rodzajowo, jednak przysługujących jednemu wierzycielowi. Więcej w Strefie Klienta.

Godziny nadliczbowe w zadaniowym czasie pracy

Zgodnie z art. 140 k.p. pracodawca w przypadkach uzasadnionych rodzajem pracy lub jej organizacji czy miejscem wykonywania pracy może zastosować w stosunku do pracownika zadaniowy czas pracy. Oznacza to, że w porozumieniu z pracownikiem pracodawca ustala czas niezbędny do wykonania powierzonych zadań. Należy jednak przy tym zaznaczyć, iż pracodawca musi przy tym uwzględnić normy czasu pracy przewidziane w art. 129 k.p. tj. dobowy wymiar czasu pracy oraz tygodniowy wymiar czasu pracy.

Więcej w Strefie Klienta

Kodeks dobrych praktyk w najmie wielkopowierzchniowym

Projekt wskazuje na ogólne założenia jakie powinny znaleźć odzwierciedlenie w postanowieniach ramowych umów najmu. Dotyczą one m. in. tzw. service charges – kosztów wynikających z eksploatacji i utrzymania obiektu i zasad ich rozliczania. PRCH Retailers Club stoi na stanowisku, że w związku z otwartym charakterem katalogu tych kosztów (obejmujących opłaty  publicznoprawne, opłaty za media, usługi serwisowe, koszty administracji) należy precyzyjnie określić pewne wyłączenia.

więcej w Strefie Klienta.

Konsekwencje braku ogłoszenia sprawozdania finansowego

Stosownie do art. 79 pkt. 3 ustawy o rachunkowości, kto nie składa sprawozdania finansowego do ogłoszenia wbrew przepisom ustawy, podlega karze grzywny, a nawet karze ograniczenia wolności.

Więcej w Strefie Klienta.

Nowa ustawa antydyskryminacyjna

W dniu 1 stycznia 2011 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania.

Zakazują one dyskryminacji ze względu na określone kryteria, tj. płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, wyznanie, religię, światopogląd, niepełnosprawność, wiek i orientację seksualną.

Pełna informacja prawna w Strefie Klienta.

Zmiany w podatku VAT

Najważniejsze zmiany, to podniesienie stawek podatku VAT o 1 pkt procentowy (do 23 % i 8 %), ustalenie stawki VAT dla podstawowych produktów żywnościowych oraz książek i czasopism specjalistycznych na 5 %, a także zastąpienie dotychczas stosowanej Polskiej Klasyfikacji Towarów i Usług z 1997 r. przez klasyfikację z 2008 r. Więcej w strefie klienta.

Zmiany w Incoterms

Od 1 stycznia 2011 r. zaczną obowiązywać nowe zmienione reguły międzynarodowego handlu. Zamiast dotychczas obowiązującego zbioru Incoterms 2000, Międzynarodowa Izba Handlowa jako zalecany publikuje zbiór Incoterms 2010, który zawiera wiele istotnych zmian. Więcej w Strefie Klienta.

Projekt szybkiej rejestracji sp. z o.o.

W dniu 1 grudnia 2010 r. w Sejmie odbyło się I czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych i innych ustaw, wprowadzający możliwość rejestrowania od 1 stycznia 2012 r. spółek z ograniczoną odpowiedzialnością w ciągu 24 godzin. Zaproponowane przez rząd zmiany dotyczą uproszczonej procedury rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Więcej w Strefie Klienta.

  <  1 2 3 4 5 6  >