Obowiązki pracodawcy - monitory ekranowe

Informacja dotycząca Rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 18 października 2023 r., zmieniającego
rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe
I. Przedmiot informacji
Dnia 17 listopada 2023 r. wejdzie w życie Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 18 października 2023
r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory
ekranowe (tj. Dz.U. 2023 poz. 2367 – dalej jako: „Rozporządzenie”), które istotnie rozszerza dotychczasowe obowiązki
pracodawców. Rozporządzenie to zgodnie z treścią uzasadnienia projektu ma na celu dostosowanie stanowisk
komputerowych pracowników do przepisów unijnych ze względu na dalszy postęp technologiczny i upowszechnienie
korzystania z przenośnych systemów komputerowych.
Z uwagi na ograniczoną objętość, niniejsza informacja uwzględnia jedynie najistotniejsze, w ocenie Kancelarii, zmiany w
przepisach, z punktu widzenia Klientów Kancelarii, których pracownicy wykonują pracę z wykorzystaniem przenośnego
systemu komputerowego przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy.
II. Zakres zmian
Rozporządzenie wprowadza obowiązki obejmujące pracodawców zatrudniających osoby pracujące przy ekranach
monitorowych.
Wymóg przystosowania stanowiska pracy zgodnie z Rozporządzeniem obejmuje pracowników korzystających z
przenośnego systemu komputerowego i używania go co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy. Pojęcie
„przenośnego systemu komputerowego” nie zostało jednoznacznie zdefiniowane w Rozporządzeniu, w związku z czym w
naszej ocenie, ze względu na szczególny cel ochronny wprowadzonych przepisów, które mają na celu zapewnienia
pracownikom bezpiecznych warunków pracy, przepisy należy rozumieć możliwie najszerzej i stosować je do wszystkich
pracowników, którzy wykonują stacjonarną pracę z wykorzystaniem przenośnych urządzeń ekranowych, a więc zarówno
laptopów, jak i tabletów.
Przede wszystkim Rozporządzenie zmieniło definicję „stanowiska pracy”: z katalogu wyposażenia podstawowego usunięte
zostały już niestosowane stacje dyskietek, czy trackballe. Ważną zmianą jest też włączenie stołu i krzesła do wyposażenia
podstawowego, które wcześniej stanowiły wyposażenie dodatkowe. Na szczególną uwagę zasługuje jednak przede
wszystkim treść załącznika do Rozporządzenia, w którym wskazano minimalne wymagania BHP oraz ergonomii, jakie
powinny spełniać stanowiska pracy wyposażone w monitory ekranowe. Jeżeli pracownik korzysta z urządzeń przenośnych
(w szczególności z laptopa), jego stanowisko pracy powinno być wyposażone w stacjonarny monitor ekranowy lub
podstawkę zapewniającą ustawienie ekranu tak, aby jego górna krawędź znajdowała się na wysokości oczu
pracownika, oraz w dodatkową klawiaturę i mysz. Pracodawca jest zatem zobowiązany do zapewnienia pracownikom ww.
elementów wyposażenia, przy czym to pracodawcy pozostawiono swobodę wyboru w zakresie tego, czy udostępni swoim
pracownikom dodatkowy monitor ekranowy, czy też podstawkę pod laptop.
Stół, przy którym pracownik wykonuje pracę, powinien być ergonomiczny i zapewniać pracownikowi miejsce na swobodne
ułożenie nóg – w tym celu pracownik ma prawo domagać się od pracodawcy zapewnienia odpowiedniego podnóżka.
Drobnej zmianie uległy wymogi dotyczące krzeseł przy stanowiskach pracy: dodany został wymóg, aby miały one możliwość
regulowania wysokości podłokietników.
Rozporządzenie dodaje ponadto obok dotychczasowego obowiązku pracodawcy zapewnienia pracownikom okularów
korygujących wzrok zgodnie z zaleceniem lekarza, obowiązek zapewnienia pracownikom soczewek kontaktowych na
takich samych warunkach jak w przypadku okularów.
III. Podsumowanie
Rozporządzenie nakłada na pracodawców obowiązek dostosowania stanowisk pracy w ciągu 6 miesięcy od dnia wejścia
Rozporządzenia w życie. Pracodawcy będą więc musieli spełnić obowiązki nałożone przez Rozporządzenie nie później niż
do dnia 16 maja 2024 r. Konieczność zapewnienia soczewek kontaktowych powstanie natomiast wraz z wejściem
Rozporządzenia w życie, tj. od dnia 17 listopada 2023 r.