Zmiany dot. inwestycji mieszkaniowych

Trwają prace legislacyjne nad ustawą wprowadzającą zmiany, które mogą  mieć szczególne znaczenie dla planowanych inwestycji mieszkaniowych i towarszyszacych. Nowelizacja będzie dotyczyć między innymi ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. z 2021 r. poz. 1538) – stanowi o tym art. 15 Ustawy. Zmiany obejmą m.in. inwestycje mieszkaniowe, które po wejściu w życie Ustawy będą musiały przewidywać minimalny udział powierzchni terenu biologicznie czynnego wynoszący co najmniej 25% (12,5% przy zabudowie śródmiejskiej) powierzchni terenu inwestycji mieszkaniowej (z wyjątkami) oraz minimalną liczbę miejsc postojowych wynoszącą co najmniej 1,5-krotność (krotność przy zabudowie śródmiejskiej) liczby mieszkań przewidzianej do realizacji w ramach inwestycji mieszkaniowej. Znowelizowany ma zostać również przepis stanowiący o tym, że działalność handlową i usługową można realizować w ramach wyodrębnionej części inwestycji mieszkaniowej oraz inwestycji towarzyszącej lub samodzielnego obiektu budowlanego o powierzchni sprzedaży nie większej niż 2000 m2 pod warunkiem, że powierzchnia użytkowa przeznaczona na działalność handlową lub usługową nie przekroczy 20% powierzchni użytkowej mieszkań – po nowelizacji powierzchnia użytkowa przeznaczona na działalność handlową lub usługową będzie musiała być niemniejsza niż 5% i nie przekraczać 20% powierzchni użytkowej mieszkań. 

Aktualnie Ustawa została uchwalona przez Sejm i trafiła do Senatu, który będzie nad nią obradował na najbliższym posiedzeniu, tj. w dniach 21-22 lutego 2023 r. Ustawa w zakresie art. 15, który wprowadza omówione powyżej zmiany, wejdzie w życie po 14 dniach od jej ogłoszenia. Nowelizacja w kontekście inwestycji mieszkaniowych wzbudziła w ostatnim czasie sprzeciw ze strony przedsiębiorców i inwestorów, w związku z czym być może ostateczna treść przepisów ulegnie jeszcze modyfikacji, natomiast trzeba mieć na względzie, że wysoce prawdopodobne jest, że jakieś zmiany w tym zakresie będą.