Nowelizacja dot. sprawozdań o terminach zapłaty

Z dniem 8 grudnia 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 4 listopada 2022 r., w wyniku której doszło do nowelizacji przepisów ustawy z dnia ustawie z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 893, dalej jako: „Ustawa”).

Należy zwrócić uwagę na zmiany dotyczące sprawozdań o stosowanych terminach zapłaty, które wchodzą w życie w dniu 1 stycznia 2023 r.

 

Zgodnie ze znowelizowanym art. 13a podmioty, o których mowa w art. 27b ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1800, z późn. zm.), których indywidualne dane zostały podane do publicznej wiadomości w terminie wskazanym w art. 27b ust. 1 tej ustawy, z wyłączeniem podmiotów publicznych będących podmiotami leczniczymi oraz podmiotów, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, przekazują ministrowi właściwemu do spraw gospodarki drogą elektroniczną w terminie do dnia 30 kwietnia roku bezpośrednio następującego po roku, w którym ich indywidualne dane zostały podane do publicznej wiadomości, sprawozdanie o stosowanych przez te podmioty w poprzednim roku kalendarzowym terminach zapłaty w transakcjach handlowych.

Więcej informacji dla klientów stałych po kontakcie z Kancelarią.