Kasy rejestrujące - wymogi dot. użytkownika

INFORMACJA DOTYCZĄCĄ SPEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH PODATNIKA PROWADZĄCEGO EWIDENCJĘ ZA POMOCĄ KASY FISKALNEJ

na gruncie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. 2019, poz. 816)

 

  1.       I.         Przedmiot informacji

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. 2019 poz. 816 – zwane dalej: Rozporządzeniem), które weszło w życie w dniu 01 maja 2019 r., każda osoba, która będzie prowadziła ewidencję przy zastosowaniu kas rejestrujących u podatnika ma obowiązek zapoznania się z informacją o zasadach ewidencji.

 

Zgodnie z § 6 ust. 3 Rozporządzenia: Podatnik jest obowiązany zapoznać osobę prowadzącą u niego ewidencję, przed rozpoczęciem jej prowadzenia oraz bez względu na sposób i formę powierzenia tej osobie prowadzenia ewidencji, z informacją o zasadach ewidencji obejmującą podstawowe zasady prowadzenia ewidencji i wystawiania paragonu fiskalnego oraz skutki ich nieprzestrzegania.

 

Zgodnie z § 6 ust. 4 Rozporządzenia, każda osoba prowadząca ewidencję – zatem każda osoba, która obsługuje kasę rejestrującą – musi złożyć podatnikowi oświadczenie, że zapoznała się z informacją o zasadach ewidencji.

 

Wzór informacji o zasadach prowadzenia ewidencji przedstawianej osobie obsługującej kasę rejestrującą oraz wskazanego powyżej oświadczenia stanowią załącznik nr 1 do Rozporządzenia (§ 6 ust. 5 Rozporządzenia). Zasadniczo informacja zawiera „Zasady prowadzenia ewidencji sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej i wystawiania paragonu fiskalnego” – w których zawarto powiadomienie o tym, że do każdej transakcji sprzedaży musi zostać wystawiony paragon lub faktura (nawet bez takiego żądania) oraz o tym, co powinien zawierać paragon fiskalny, jak również pouczenie o tym, że za niewydanie paragonu (faktury) grozi odpowiedzialność karnoskarbowa – za przestępstwo skarbowe albo wykroczenie skarbowe może zostać nałożona kara grzywny. Wystarczające jest zatem przedłożenie osobie obsługującej kasę fiskalną informacji wg ww. wzoru i odebranie zamieszczonego we wzorze oświadczenia.

 

Wskazana informacja oraz oświadczenie muszą być sporządzone w 2 egzemplarzach – po jednym dla podatnika oraz dla osoby, która podpisała takie oświadczenie (zgodnie z § 6 ust. 5 Rozporządzenia).

 

Zgodnie § 58 Rozporządzenia, osoba, która rozpoczęła prowadzenie ewidencji przed jego wejściem w życie, tj. przed 01 maja 2019 r., musi złożyć wskazane oświadczenie do dnia 31 maja 2019 r.

Zatem, wszystkie osoby, które rozpoczęły obsługiwanie kas rejestrujących przed dniem 01 maja 2019 r.  muszą złożyć wskazane oświadczenie do końca tego miesiąca. Wszystkie osoby, które będą rozpoczynać prowadzenie ewidencji po wejściu w życie Rozporządzenia, muszą złożyć oświadczenie jeszcze przed rozpoczęciem prowadzenia takiej ewidencji, tj. przed rozpoczęciem obsługi kas rejestrujących.

 

Pracownik, który nie podpisał takiego oświadczenia nie może obsługiwać kas rejestrujących.

 

  1.     II.         Podsumowanie

 

Należy podjąć niezbędne w kroki w celu zapewnienia, że wszystkie osoby obsługujące kasy rejestrujące, które rozpoczęły taką obsługę przed 01 maja 2019 r. zapoznały się ze wskazaną informacją oraz podpisały wymagane oświadczenie do 31 maja 2019 r. Należy również pamiętać o tym, że począwszy 01 maja 2019 r., aby dana osoba mogła obsługiwać kasę rejestrująca - musi uprzednio zapoznać się z informacją i złożyć przedmiotowe oświadczenie (w załączeniu przesyłamy wzór stanowiący załącznik nr 1 do Rozporządzenia).