Pracownicze Plany Kapitałowe

PPK to powszechny, obowiązkowy z punktu widzenia pracodawców, a jednocześnie dobrowolny dla pracowników prywatny system długoterminowego oszczędzania. W celu rezygnacji z PPK, co cztery lata Uczestnik będzie mógł złożyć deklarację o rezygnacji z PPK, w razie niezłożenia takiej deklaracji, Uczestnik zostanie na nowo zapisany do PPK.

 

Składki na PPK będą odprowadzane zarówno przez Uczestnika (składka podstawowa 2% wynagrodzenia oraz składka dodatkowa w wysokości do 2% wynagrodzenia), jak również przez podmiot zatrudniający (składka podstawowa 1,5 % wynagrodzenia oraz składka dodatkowa do 2,5 % wynagrodzenia). Dodatkowo Uczestnik otrzyma składkę powitalną w wysokości 250 zł oraz dopłatę roczną w wysokości 240 zł, przy spełnieniu określonych warunków.

 

Wypłata zasadniczo następuje po osiągnięciu przez Uczestnika 60 roku życia w ten sposób, że 25 % wypłacane jest jednorazowo, natomiast wypłata pozostałych 75 % następuje co do zasady w 120 miesięcznych ratach. Wcześniejsza wypłata środków z PPK będzie możliwa w razie poważnego zachorowania Uczestnika, współmałżonka lub dziecka Uczestnika lub w celu pokrycia wkładu własnego w celu nabycia nieruchomości.

 

Ustawa  zawiera również przepisy karne penalizujące określone zachowania, w tym podmiotu zatrudniającego albo osoby obowiązanej do działania w imieniu podmiotu zatrudniającego, polegające na uchylaniu się od obowiązków lub nakłanianiu Uczestnika do rezygnacji z oszczędzania w PPK.

Więcej w informacji przygotowanej przez Kancelarię dla Klientów.