Wymogi dla kas rejestrujących online

INFORMACJA DOTYCZĄCA NOWEGO ROZPORZĄDZENIA MINISTRA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGII W SPRAWIE KRYTERIÓW
I WARUNKÓW TECHNICZNYCH, KTÓRYM MUSZĄ ODPOWIADAĆ KASY REJESTRUJĄCE

Przedmiot informacji

W dniu 22 czerwca 2018 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej opublikowano rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące (Dz. U. z 2018 r. poz. 1206; dalej: „Rozporządzenie”), które zostało wydane na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ,,ustawa VAT”). Nowe rozporządzenie uchyla poprzednio obowiązujące Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 sierpnia 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1076). Nowe Rozporządzenie weszło w życie w dniu 7 lipca 2018 r.

Ten nowy akt prawny określa dokładne wymogi dla producentów kas fiskalnych online. Określa m.in. kryteria dotyczące budowy nowych urządzeń, sposób emitowania oraz zakres danych na paragonie. Wejście w życie nowego rozporządzenia oznacza, iż producenci mogą rozpocząć prace nad kasami online oraz występować do Prezesa Głównego Urzędu Miar o homologacje.

II. Najważniejsze zmiany

1. Nowe definicje, podział i elementy konstrukcyjne kas rejestrujących

W §2 Rozporządzenia pojawiło się wiele zupełnie nowych definicji. Określono definicje:

 • algorytmu weryfikującego,

 • dokumentu niefiskalnego - każdy dokument w postaci papierowej i w postaci

  elektronicznej emitowany przez kasę, inny niż dokument fiskalny, zawierający

  oznaczenie „NIEFISKALNY” i niezawierający logo fiskalnego,

 • dokumentu w postaci elektronicznej,

 • interfejsu komunikacyjnego,

 • modułu kryptograficznego,

 • pamięci chronionej - urządzenie trwale zawarte w kasie, zawierające elektroniczny

  nośnik danych, umożliwiające zapis i odczyt dokumentów fiskalnych i niefiskalnych emitowanych przez kasę pod bezpośrednią kontrolą programu pracy kasy, w sposób uniemożliwiający ich zmianę bez wykrycia tego zdarzenia podczas weryfikacji zapisów z zawartością pamięci fiskalnej,

1

 • podpisu cyfrowego - dane dołączone do danych lub ich przekształcenie kryptograficzne w rozumieniu normy ISO 7498-2:1989, które pozwala odbiorcy danych udowodnić pochodzenie danych i zabezpieczyć je przed fałszerstwem,

 • przekazu danych.
  Zmieniły się także elementy konstrukcyjne, które powinna zawierać kasa fiskalna (określone w § 6 Rozporządzenia). Wśród zupełnie nowych znalazły się m.in.: pamięć chroniona zawierająca elektroniczny nośnik danych, a także moduł kryptograficzny. Każda kasa fiskalna online spełniająca nowe wymogi będzie również musiała posiadać przynajmniej jeden interfejs komunikacyjny, umożliwiający m.in. połączenie urządzenia z terminalem płatniczym.

Ponadto, w nowym Rozporządzeniu określono szczegółowe wytyczne dotyczące przekazywania danych przez kasę online do Centralnego Repozytorium Kas. Zgodnie z § 43 Rozporządzenia, kasa przekazuje dane, używając domyślnego harmonogramu przekazu danych nie rzadziej niż co 2 godziny, nie informując użytkownika o trwającym przekazie danych – wszystko odbywa się w sposób automatyczny. Kasa automatycznie przekazuje dane dotyczące raportów fiskalnych dobowych, paragonów fiskalnych, paragonów fiskalnych anulowanych oraz faktur i faktur anulowanych zapisanych od czasu poprzedniego przekazu danych, według zadanego harmonogramu przekazu danych. Dodatkowo kasa może też przekazywać dane na żądanie użytkownika. Przekaz danych z kasy jest zabezpieczony, pod względem poufności i integralności, w sposób określony w protokole komunikacyjnym. Wszystkie czynności kryptograficzne zapewniają poufność, integralność i uwierzytelnienie danych i są wykonywane przez moduł kryptograficzny. W przypadku nieprzekazania danych kasa umożliwia dalszą rejestrację sprzedaży, sygnalizując w sposób czytelny dla użytkownika przekroczenie zadanego terminu zgodnego z harmonogramem przekazu danych oraz podejmuje automatyczne próby kolejnego przekazu danych nie rzadziej niż co 2 godziny pracy kasy.

Zgodnie z przepisami rozdziału 5 Rozporządzenia, kasa pracująca w trybie fiskalnym pracuje na co najmniej dwóch poziomach dostępu - dla użytkownika oraz w trybie serwisowym. Tryb serwisowy jest uruchamiany w przypadku obsługi lokalnej i po uzyskaniu dostępu do konstrukcji wewnętrznej kasy.

2. Podział kas:
a) ze względu na przeznaczenie dla danego rodzaju sprzedaży lub sposób ewidencji

tej sprzedaży (§ 5 Rozporządzenia)

 • ogólne, czyli przeznaczone do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego

  w sposób niewymagający stosowania specjalnych funkcji i rozwiązań konstrukcyjnych;

 • o zastosowaniu specjalnym, czyli przeznaczone do:

  - prowadzenia ewidencji przy świadczeniu usług przewozu osób i ich bagażu podręcznego taksówkami,
  - prowadzenia ewidencji przy sprzedaży leków z funkcją rozliczania recept refundowanych,

  - prowadzenia ewidencji przy świadczeniu usług w zakresie transportu pasażerskiego (kasy biletowe),
  - prowadzenia ewidencji przy sprzedaży towarów i usług w wolnych obszarach celnych lub składach celnych;

  - rozliczające więcej niż jedną transakcję równocześnie,
  - zainstalowane w urządzeniach do automatycznej sprzedaży towarów i usług.

  W kasie mogą być łączone różne wyżej wymienione kategorie, pod warunkiem, że kasa spełnia kryteria i warunki techniczne określone w Rozporządzeniu dla danej kategorii.

2

b) ze względu na konstrukcję obecnie wyróżniono tylko dwa rodzaje kas (§ 4 Rozporządzenia):

kasy autonomiczne, czyli z wbudowaną bazą danych o towarach i usługach (baza towarowa), z możliwością jej zmiany niewymagające programu aplikacyjnego do obsługi kasy;

drukarki fiskalne, czyli kasy sterowane przez interfejs komunikacyjny za pomocą programu aplikacyjnego, które zamiast bazy towarowej zawierają algorytm weryfikujący zmiany stawek podatku przypisanych do nazw towarów i usług.

3. Kryteria i warunki techniczne, którym muszą odpowiadać kasy w zakresie emitowanych przez nie dokumentów

W rozdziale 4 Rozporządzenia wymienione zostały poszczególne kryteria i warunki techniczne, jakie musi spełniać kasa rejestrująca w zależności od rodzaju emitowanego dokumentu. Do wymienionych w ww. rozdziale dokumentów emitowanych przez kasy należą:

 • paragony fiskalne w postaci papierowej i elektronicznej,

 • faktury zawierające dane określone w ustawie VAT lub przepisach wykonawczych

  wydanych na jej podstawie,

 • raporty fiskalne dobowe w postaci elektronicznej, a na żądanie użytkownika również w

  postaci papierowej,

 • raporty fiskalne okresowe,

 • łączne raporty fiskalne okresowe,

 • raporty fiskalne poszczególnych zdarzeń (np. zmiany stawek podatku, aktualizacji

  programu pracy kasy wraz z jego sumą kontrolną, dat wykonania przeglądów

  technicznych),

 • dokumenty niefiskalne w postaci papierowej i elektronicznej lub tylko w postaci

  elektronicznej,

 • raport fiskalny fiskalizacji.

  Każdy z powyżej wymienionych dokumentów musi zawierać wskazane w Rozporządzeniu pozycje.

  Zgodnie z § 30 Rozporządzenia kasa emituje dokumenty niefiskalne które powinny zawierać m.in.:

 • element graficzny (jeżeli występuje);

 • imię i nazwisko lub nazwę podatnika, adres punktu sprzedaży, a dla sprzedaży, która

  prowadzona jest w miejscach niestałych - adres siedziby lub miejsca zamieszkania podatnika. W przypadku, gdy dokument jest emitowany bezpośrednio po paragonie fiskalnym lub fakturze, pozycja ta jest opcjonalna;

 • numer identyfikacji podatkowej (NIP) podatnika;

 • numer kolejny dokumentu;

 • oznaczenie ,,NIEFISKALNY”;

 • oznaczenie kasjera;

 • numer unikatowy kasy;

 • podpis cyfrowy dokumentu niefiskalnego złożony przy wykorzystaniu klucza

  prywatnego kasy - drukowane jest tylko pierwsze 40 cyfr w kodzie szesnastkowym (20 bajtów).

3

4. Przepisy przejściowe

W sprawach o wydanie potwierdzeń Prezesa Głównego Urzędu Miar, o których mowa w art. 111 ust. 6b ustawy VAT (tj. że kasa spełnia odpowiednie funkcje oraz kryteria i warunki techniczne), wszczętych i niezakończonych do dnia wejścia w życie omawianego rozporządzenia technicznego, stosuje się dotychczasowe przepisy. O potwierdzenia takie występują producenci krajowi i podmioty dokonujące wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu kas rejestrujących w celu wprowadzenia ich na terytorium kraju do obrotu. Potwierdzenia wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność przez okres, na który zostały wydane, chyba że potwierdzenie zostanie cofnięte.

W przypadku kas z papierowym zapisem kopii, dotychczasowe przepisy stosuje się do dnia 31 grudnia 2018 r. Później kasy takie nie będą już sprzedawane. Kasy z papierowym zapisem kopii nie będą mogły mieć wymienianej pamięci fiskalnej. W przypadku kas z elektronicznym zapisem kopii, określonych w § 2 pkt 5 poprzedniego rozporządzenia technicznego, dotychczasowe przepisy stosuje się do dnia 31 grudnia 2023 r. Chodzi tutaj o kasy konstrukcyjnie dostosowane do sporządzania kopii drukowanych dokumentów fiskalnych i wydruków niefiskalnych w postaci zapisu na informatycznych nośnikach danych. Odpowiednio do wskazanych powyżej dat planuje się skrócić daty ważności potwierdzeń Prezesa Głównego Urzędu Miar dla kas z papierowym zapisem kopii oraz kas z elektronicznym zapisem kopii.

Nie jest więc wymagana natychmiastowa wymiana posiadanych kas, jednak obecne kasy będą stopniowo wycofywane z użytku, tak by finalnie wszyscy podatnicy posiadali urządzenia dostosowane do nowych regulacji, tzn. kasy online.

Zgodnie z projektem ustawy zmieniającej ustawę o podatku od towarów i usług oraz ustawę – Prawo o miarach (druk nr 2503), podatnicy wskazanych poniżej branż mogą prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii w terminie:

1) do dnia 31 grudnia 2018 r. – do:
a) świadczenia usług naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
b) sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych;

2) do dnia 30 czerwca 2019 r. – do świadczenia usług związanych z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania;
3)
do dnia 31 grudnia 2019 r. – do świadczenia usług fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych, budowlanych, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, prawniczych oraz związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej wyłącznie w zakresie wstępu.

Projekt ww. ustawy nowelizującej obecnie jest na etapie prac sejmowych, wobec tego powyższe terminy oraz zakresy usług mogą ulec zmianom.

4