Kasy fiskalne on-line - projekt!

INFORMACJA DOTYCZĄCA PROJEKTU ZMIAN

W USTAWIE O PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG z dnia 18 września 2017 r.

 

 

  1. Przedmiot informacji

 

 

W dniu 18 września br. umieszczony został na stronach Rządowego Centrum Legislacji projekt zmian w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: „ustawa VAT”), który będzie przedmiotem poniższej analizy, a także projekt zmian w ustawie z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach.  Projekt nowelizacji, przygotowany przez Ministerstwo Finansów, podlega aktualnie  konsultacjom społecznym.

 

Niniejszy dokument zawiera informację jedynie o najistotniejszych, w ocenie Kancelarii, zmianach w przepisach, z punktu widzenia prowadzonej przez Państwa działalności gospodarczej.

 

 

  1. Najważniejsze zmiany

 

 

1. Eliminacja procederu wystawiania ,,pustych faktur”

 

Nowelizacja przepisów jest odpowiedzią na nielegalny proceder wystawiania faktur (tzw. ,,pustych faktur”) do paragonów nieodebranych przez klientów, którzy na ich podstawie dokonują odliczenia podatku VAT oraz zawyżają koszty podatkowe. Projekt w ust. 4 art. 106b ustawy VAT zmienia zasady wystawiania faktur do sprzedaży zaewidencjonowanej na kasie rejestrującej. Wystawienie faktury na rzecz podatnika możliwe będzie wyłącznie, jeżeli uprzednio wystawiony paragon dokumentujący tę sprzedaż zawiera numer NIP nabywcy. Celem regulacji jest więc powiązanie faktury z konkretnym paragonem, na którym widnieje numer NIP nabywcy, a w rezultacie eliminacja procederu wystawiania faktur na podstawie zebranych paragonów pozostawionych przez innych klientów.

 

Powyższe przepisy obowiązywać będą wyłącznie przedsiębiorców posiadających kasy rejestrowe z funkcją generowania na paragonie fiskalnym NIP nabywcy. W sytuacji, gdy kasa rejestrowa nie posiada powyższej funkcji, faktura nie może być wydana nabywcy razem z paragonem fiskalnym.

 

Wprowadzana nowelizacja nie wyklucza możliwości wystawienia faktury na rzecz nabywcy, który nie jest podatnikiem.

 

Taki sposób dokumentowania transakcji będzie miał odzwierciedlenie również w składanych plikach JPK_VAT. Jeżeli faktura będzie wystawiana na rzecz podmiotu innego niż podatnik, wówczas taka faktura nie powinna być wykazywana odrębnie w ewidencji sprzedaży.

 

 

2. Wprowadzenie nowego rodzaju kas rejestrujących

 

Projekt nowelizacji przewiduje również wprowadzenie nowego typu kas rejestrujących (,,online”). Tak jak dotychczas, dokonywać będą one zapisu transakcji w pamięci wewnętrznej. Dodatkowo, w sposób  ciągły i automatyczny, kasy będą przekazywały informacje z prowadzonej ewidencji oraz o zdarzeniach mających znaczenie dla pracy kas do systemu informatycznego (Centralnego Repozytorium Kas, dalej: CRK).

 

Zgodnie z projektem, stare kasy stopniowo mają być wymieniane na kasy rejestrujące nowego typu. W rezultacie:

  • do końca 2018 r. nadal sprzedawać będzie można kasy, które zapisują transakcje w formie papierowej.
  • do końca 2022 r. nadal sprzedawać będzie można kasy, które zapisują transakcje w formie elektronicznej. 

 

Ostatecznie od 2023 r. na rynku pozostaną tylko nowe kasy online. Co ważne, w przypadku zapełnienia się pamięci fiskalnej kasy z kopią papierową, pamięć ta nie podlega wymianie.

 

Od powyższych terminów istnieją wyjątki, które dotyczą tzw. branż wrażliwych. Od dnia 1 stycznia 2018 przedsiębiorcy zajmujący się motoryzacją, wulkanizacją, sprzedażą benzyny silnikowej, oleju napędowego oraz gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych zobowiązani będą do korzystania z kas rejestrujących online. Przedsiębiorcy zajmujący się gastronomią i usługami budowlanymi muszą posiadać nowoczesne kasy od 1 lipca 2019, zaś ci zajmujący sie usługami fryzjerskimi, usługami kosmetycznymi, kosmetologią i usługami krótkotrwałego zakwaterowania – od 1stycznia 2020 roku (proponowany art. 111 ust. 6aa ustawy VAT).

 

Ministerstwo Finansów planuje podwyższenie ulgi na zakup nowych kas fiskalnych z obecnych 700 zł do 1000 zł przy maksymalnym dofinansowaniu w wysokości 90% wartości netto kasy (prop. art. 111 ust. 4 ustawy VAT). Wydłużony zostanie także z 3 do 4 lat okres do zwrotu przez podatników odliczonych lub zwróconych im kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących (prop. art. 111 ust. 6 ustawy VAT).

 

 

3. Zmiana zakresu obowiązków podatników w związku z wdrożeniem nowego systemu kas:

 

 

Zgodnie z nowelizacją zniesiony ma być obowiązek zgłaszania kasy rejestrującej do naczelnika urzędu skarbowego w celu otrzymania numeru ewidencyjnego. Co do zasady bowiem zgłoszenie kasy i jej fiskalizacja będą dokonywały się automatycznie w ramach połączenia poprzez sieć teleinformatyczną z CRK. Obowiązek zgłoszenia kasy będzie nadal ciążył na podatniku, który zakupi i będzie stosował kasę z kopią papierową lub kasę z elektronicznym zapisem kopii (prop. art. 111 ust. 6ad ustawy VAT).

 

W przypadku trwałego braku możliwości zapewnienia takiego połączenia z przyczyn niezależnych od podatnika będzie on zobowiązany do uzyskania zgody naczelnika urzędu skarbowego na przesyłanie wymaganych informacji w określonych odstępach czasowych.

Gdy brak takiej możliwości jest tylko czasowy, podatnik zobowiązany będzie do zapewnienia tego połączenia niezwłocznie po ustaniu tych przyczyn, będąc jednocześnie zobligowanym do prowadzenia ewidencji zgodnie z obecnymi regulacjami, czyli przy zastosowaniu kasy rejestrującej (prop. art. 111 ust. 3aa pkt.1 ustawy VAT).

 

Charakterystyka techniczna nowych kas, dotycząca m.in. konstrukcji, sposobu przechowywania danych w pamięci wewnętrznej czy homologacji, określona została w projekcie rozporządzenia Ministra Rozwoju. Podatnik korzystający z kas rejestrowych przy prowadzeniu ewidencji obrotu i kwot podatku należnego, zobligowany będzie poddać je przeglądowi technicznemu dokonanemu przez odpowiedni serwis w określonych terminach (prop. art. 111 ust. 3a pkt. 4 ustawy VAT).

 

W dalszym ciągu będzie istniał obowiązek drukowania paragonu fiskalnego dla klienta, jednakże podatnik korzystający z kas nowego typu nie będzie zobowiązany do drukowania kopii dokumentów fiskalnych dla siebie (prop. art. 111 ust. 3a pkt 8 ustawy VAT).